ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމީޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ މިއަދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޚާލިދު ޤާސިމެވެ. ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލާލް އިބްރާހިމެވެ.

މި މަޝްރޫޢަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދެއްވާނީ އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް (އޯ.ޕީ.ޕީ) ގެ ފަރާތުންނެވެ.
ލ. މާވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,492,114.39 (ހަތަރުމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް އެއްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ ތިރީސްނުވަލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 150 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ދުވަހެވެ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 12 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 12 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭގޮތުން 270 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓޭރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ލީގަލް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޝަރީއަތާއި ގުޅުންހުރި ރިސަރޗް ހެދުމާއި ޖުޑީޝަލް އެތިކްސް އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ލެކްޗަރ ސީރީޒްއާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއާއި އަދި ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ ގާޟީންނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމަންވެލްތްގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެތިކްސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ލެކްޗަރ ސީރީޒްއާއި އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ފާހަކަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިތުރު މެނޭޖްމަންޓް އަދި ލީގަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 04 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް 20 ޖުލައި 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބު ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންދާތީ އެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ދެން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފަހުން އިޢުލާނުކުރާނެއެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފިއެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ 4 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. މިގޮތުން ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނަށް ކެޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ލިބިފައިވާއިރު ކެޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 ލިބިގައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރަށެވެ. ކެޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 ލިބިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅަށެވެ. އަދ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަށް ލިބިފައިވަނީ ކެޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން 20 ޖުލައި 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އިން 13:30 ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މާލޭގައި ތިއްބެވި ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލައްވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ވޯޓްލުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން ވޯޓު ލައްވާނީ އެ ފަނޑިޔާރަކު ހުންނެވި ރަށަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފެކްސް ނަންބަރަކަށް، ފެކްސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން 15 ޖުލައި 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނާނެ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން 15 ޖުލައި 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ދަށުކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 14 ޖުލައި 2014 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހަމަވިއިރު ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ 4 ފަރާތަކުންނެވެ. އެއީ ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅު އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރުއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން 20 ޖުލައި 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އިން 13:30 ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.