12 މާރިޗް 2015 ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޢާއްމު ސިޓީއެއް ނެރުއްވައިފި

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޢާއްމު ސިޓީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 ޑިވިޜަނަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/02/SC (08 ޖަނަވަރީ 2015) އާއި 2015/04/SC (14 ޖަނަވަރީ 2015) ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 ޑިވިޜަނަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 ޑިވިޜަނަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 21 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުއީދާއިރާގައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމާބެހޭ ސަރކިއުލާރއެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަރކިއުލަރއެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...