ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 40 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅެވެ. އެގޮތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 84 ވޯޓެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަށް 63 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 12 ވޯޓެވެ. އަދި ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 7 ވޯޓެވެ.

މިއިންތިހާބުގައި ދަށުކޯޓުތަކުގެ 170 ފަނޑިޔާރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓުލައްވާފައިވަނީ 166 ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 166 އެވެ. ބާޠިލު ވޯޓެއް ނެތެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ ތާރީޚު އިޢުލާންކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 40 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން 25 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް 08 ޖުލައި 2014 ގައި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ 4 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދެވެ.

ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމީޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ މިއަދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޚާލިދު ޤާސިމެވެ. ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލާލް އިބްރާހިމެވެ.

މި މަޝްރޫޢަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދެއްވާނީ އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް (އޯ.ޕީ.ޕީ) ގެ ފަރާތުންނެވެ.
ލ. މާވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,492,114.39 (ހަތަރުމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް އެއްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ ތިރީސްނުވަލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 150 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ދުވަހެވެ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 12 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 12 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭގޮތުން 270 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓޭރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ލީގަލް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޝަރީއަތާއި ގުޅުންހުރި ރިސަރޗް ހެދުމާއި ޖުޑީޝަލް އެތިކްސް އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ލެކްޗަރ ސީރީޒްއާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއާއި އަދި ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ ގާޟީންނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމަންވެލްތްގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެތިކްސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ލެކްޗަރ ސީރީޒްއާއި އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ފާހަކަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިތުރު މެނޭޖްމަންޓް އަދި ލީގަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 04 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް 20 ޖުލައި 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބު ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަޢަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންދާތީ އެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ދެން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފަހުން އިޢުލާނުކުރާނެއެވެ.