އެސްޓީއޯ ކުރިން ހިންގި އިމާރާތަށް ސިވިލްކޯޓުގެ ބައެއް ސެކްޝަންތައް ބަދަލުކޮށްފި

 

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ކުރީން ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިންމައި އެއިމާރާތަށް ސިވިލްކޯޓުގެ އެގްރިމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ސެކްޝަން ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިސެކްޝަންތައް ކުރިން ހިންގަމުންދިޔައީ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯޓު ހިންގި އިމާރާތުގައެވެ.
އެސް.ޓީ.އޯ ކުރީން ހިންގި އިމާރާތަށް 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ބަދަލުކުރެވުނު މި ދެ ސެކްޝަންގެ އިތުރަށް، ސިވިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުންދާ ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ބައެއް ސެކްޝަންތައްވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގެތެރޭގައި މިއިމާރާތަށް ބަދަލުކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިމަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ޖަސްޓިސް ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، މައްސަލަތައް ނިންމުން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެކްޝަންޕްލޭނުގެ ދަށުން ސިވިލްކޯޓުގެ ޚިދުމަތްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި އެކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅިގެން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެކެވެ.
އެސް.ޓީ.އޯ ކުރީން ހިންގި އިމާރާތް ފުރަތަމަ މަރާމާތު ކުރެވުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

މާވަށާއި ތިނަދޫގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ފަސްރަށެއްގެ ކޯޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޓެންޑަރ ބޯޑުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން، ހަތް ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ދެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދަނީ ލ. މާވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތެވެ. ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ލ. މާވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,492,114.39 (ހަތަރުމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް އެއްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ ތިރީސްނުވަލާރި) އެވެ. މިމަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 150 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ދުވަހެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 7,003,911.70 (ހަތްމިލިއަން ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ އެގާރަރުފިޔާ ހަތްދިހަލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 170 (ސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ދުވަހެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބީ.އޭ.ޕީ.ސީ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

މި އަހަރުތެރޭގައި ދ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ލ. އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ތ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށް އަހަރު ފެށުނުއިރު ބަޖެޓުކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް ޓެންޑަރ ބޯޑުން މިމަޝްރޫޢުތައް އެވޯޑް ކުރެއްވުން ލަސްވާތީ މި ފަސް މަޝްރޫޢުވަނީ ނުފެށިފައެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

8 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަންދާލުމާގުޅިގެން އެކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އާއިމާރާތެއް އެޅުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ބީ.އޭ.ޕީ.ސީ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވެއްޖެއެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ޢަލީއެވެ. ބީ.އޭ.ޕީ.ސީ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބުދުﷲއެވެ.

މި މަޝްރޫޢަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރެކްޗަރގެ ފަރާތުންނެވެ.
ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 7,003,911.70 (ހަތްމިލިއަން ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ އެގާރަރުފިޔާ ހަތްދިހަލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 170 (ސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކުރެވޭ މިކޯޓަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވާ ކޯޓެކެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯޓުގައި ސްޓޭންޑަރޑައިޒް ކުރެވިފައި ވާ ތިން ކޯޓްރޫމް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކޯޓްރޫމްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. ތިން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވޭ މިކޯޓުގައި ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި، ވަކީލުންނަށް ޙާއްސަ ކޮޓަރިއަކާއި، ބަންދު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް ހިނެމޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަންސަވީސް މުވައްޒަފުނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވޭ މިކޯޓުގައި އަރުޝީފަކާއި ސްޓޯރޫމަކާއި އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް އެކޮމެޑޭޝަން ރޫމެއްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

މިކޯޓަކީ 8 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު އަންދާލި ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އިމާރާތްކުރެވޭ ކޯޓެވެ. މިކޯޓު ހުޅުވާފައިވަނީ 23 ޑިސެމްބަރ 2006 ގައެވެ. މިކޯޓު އިމާރާތްކުރުމަށް ޖުމްލަ 1,655,790.79 (އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަރުފިޔާ ހަތްދިހަނުވަލާރި) ޚަދަރު ކުރެވިފައިވާއިރު، ކޯޓު އަންދާލުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ދެމިލިޔަށް ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 40 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅެވެ. އެގޮތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 84 ވޯޓެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަށް 63 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 12 ވޯޓެވެ. އަދި ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 7 ވޯޓެވެ.

މިއިންތިހާބުގައި ދަށުކޯޓުތަކުގެ 170 ފަނޑިޔާރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓުލައްވާފައިވަނީ 166 ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 166 އެވެ. ބާޠިލު ވޯޓެއް ނެތެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ ތާރީޚު އިޢުލާންކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 40 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން 25 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް 08 ޖުލައި 2014 ގައި ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ 4 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދެވެ.