ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގެ ސަރުކާރިގެ އޮފީސްތަކަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތުބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން "އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ދަ މޯލްޑިވިއަން ޖުޑީޝަރީ" މި ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 އިން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 01 އިން 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
ފުވައްމުލަކުން 19 ބޭފުޅަކު، މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކުރެއްވި އިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވީ 17 ބޭފުޅުންނެވެ. ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ރަށުގެ ސްކޫލްތަކާއި ހަސްފަތާލުތަކާއި ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަދަ އިދާރާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މާޖިދާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީނެވެ. މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރީންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމާއި ޝަރްޢީ ދާއިރާ ބިނާ ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތާއި، ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައި ހުރި ގޮތާއި، އެކިއެކި ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ޢަމަލު ކުރާން ޖެހޭ ގޮތް ފަދަ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނީ ނިޒާމާއި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތިބި ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީގެން، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ.

ކޯޓުތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ (ދިރާގު) ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މާލޭގެ ކޯޓުތައް ޒަމާނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމި ހިދުމަތްދޭންފަށައިފިއެވެ.
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ދިރާގާ ހަވާލުކުރީ 01 ނޮވެންބަރ 2012 ގައެވެ.
މި ޕްރެޖެކްޓްގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މާލޭގެ ކޯޓުތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމަކުން ވަނީ ގުޅާލެވިފައެވެ. މި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމަކުން ކޯޓުތައް ގުޅާލުމުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއްލިބިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

 

IMG 5549

ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް ސެކިއުރިޓީ ޑިވިޜަން އާއި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. 15 އޯގަސްޓް 2013 އިން 18 އޯގަސްޓް 2013 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 17 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅުއްވާއިރު ސެކިއުރިޓީގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. 04 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވުނު މިޕްރޮގްރާމުގައި ތިއަރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކިޔަވައިދެވުނު މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް، ސެލްފް ޑިފެންސް އެންޑް އޮފިސަރ ސޭފްޓި ޓްރޭނިންގ، ފަޔަރ އެވެއާރނަސް، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ޑިސިޕްލިން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލް، ސާޗް ކްލާސް އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޤަވާއިދު ހިމެނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މުދައްރިބުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޖުޑިޝަލް ސެކިއުރިޓީ ޑިވިޜަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސްގެ ފަންނީ ބޭކަލުން އަދި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ސްކޫލު ކުދީންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފި

IMG 2562o

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 8 އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި ބެހޭގޮތުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުޘްމާނާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދުއެވެ. އެސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ 2008 ވަނައަހަރު ތަޞްދީޤް ކުރެވުނު އާ ޤާނޫނު އަސާސީ އައުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އޮތްގޮތާއި މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީޤް ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއަށް އައި ބޮޑު ބަދަލުގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސިލްސިލާކޮށް މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޘާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި މެދު މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

IMG 2591

16 އޯގަސްޓް 2013 އިން 17 އޯގަސްޓް 2013 އަށް ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ،ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލު އިންޞާފް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާރުހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއި، އަދި ގއ.އަތޮޅަކީ ކުށްމަދު އަމާންމުޖުތަމަޢުއަކަށް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކޯޓުތަކުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނަގަނެ އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމާއި، އަދި ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއްގޮތް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކާއި އަދި މިއަދި މިނޫނަސް އިދާރީގޮތުން ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ގއ.އަތޮޅާއި ގދ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީނއަރ ބޭފުޅުންނާއި، އައި.އޯ އިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭކަލުން ބައިވެރިވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ބައްދަލުވުމަކީ 2011 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކެވެ.  މިބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދުއާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަދި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.