ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 ޑިވިޜަނަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/02/SC (08 ޖަނަވަރީ 2015) އާއި 2015/04/SC (14 ޖަނަވަރީ 2015) ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 ޑިވިޜަނަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 ޑިވިޜަނަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 21 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުއީދާއިރާގައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމާބެހޭ ސަރކިއުލާރއެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަރކިއުލަރއެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުށް ޝަރުޢީދާއިރާއާ މުޢާމަލާތުކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ޢަދުލް އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، ދިވެހރާއްޖޭގެ އަދުލް އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ ޖުޑީޝަލް ޕޮލިސީ ކަނޑައެޅުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ވީހިނދު، ޝަރުޢީ ދާރިއާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއްސަސާތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވަކިވަކި ކޯޓުތަކާއި ނުވަތަ ވަކިވަކި ފަނޑިޔާރުންނާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާއި ނުވަތަ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމުގައި އަންގާ ސާރކިއުލަރއެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޤާޟީއަކާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ޤާޟީއަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޤާޟީއަކާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ޤާޟީއަކު18  ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ގޯތި 14-06، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދެވެ. ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ހދ.މަކުނުދޫ/ޕިކެޑްލީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޙީމް އިބްރާހީމާއި ގ.ފަރިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުﷲ އާއި ޅ.ކުރެންދޫ ރީޙުއްޞަބާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤާއި ނ.ވެލިދޫ/އެލްޕާޝޯ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަލީމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރު ލިޔުންތައް...