"އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހްލުވެރިކުރުވުން" މިނަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

މާލޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހްލުވެރިކުރުވުން" މިނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 5 ދުވަހުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޙުލުވެރިކުރުވުމެވެ.

 20 ނޮވެމްބަރ 2014 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި މާލޭގެ ކޯޓުތަކުން ޖުމްލަ 10 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ބާއްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތްނިމި ފެށޭއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާލެވޭނެ

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 14 ބުރީގެ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި ބީއޯކިއު އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.
މި ޢިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެޕްރޫވް ކުރުމާ ގުޅިގެން ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންއާއި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓްސް ތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ކަމަށްވާ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި މިއަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލުކުރާނެކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމި ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވޭނެކަމަށެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 12 އިންސައްތަ އިތުރު. ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 19 އިންސައްތަ އިތުރު

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް، މެއި އަދި ޖޫން މަހުގައި (ދެވަނަ ކުއާޓަރު) ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީ އަދި މާރިޗްއާއި (ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު) އަޅާ ބަލާއިރު 12 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޝަރްޢީދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް 4493 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ 5046 މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާއާ އަޅާ ބަލާއިރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2771 އިން 3013 އަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު ހަމަ އެމުއްދަތުގައި މާލޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގެ އަދަދު 1722 އިން 2033 އަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއެކު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް ނިސްބަތުން 29 އިންސައްތަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއެކު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް ނިސްބަތުން 32 އިންސައްތަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު މިއީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާއި އަޅާބަލާއިރު 19 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން 4165 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ނިންމިފައިވަނީ 4945 މައްސަލައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ނިންމި 2799 މައްސަލައާއި ސްޕީރިއާކޯޓުތަކުން ނިންމި 2146 މައްސަލައެވެ. ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން 2259 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު ސްޕީރިއާކޯޓުތަކުން 1906 މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

އެސްޓީއޯ ކުރިން ހިންގި އިމާރާތަށް ސިވިލްކޯޓުގެ ބައެއް ސެކްޝަންތައް ބަދަލުކޮށްފި

 

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ކުރީން ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިންމައި އެއިމާރާތަށް ސިވިލްކޯޓުގެ އެގްރިމެންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ސެކްޝަން ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިސެކްޝަންތައް ކުރިން ހިންގަމުންދިޔައީ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯޓު ހިންގި އިމާރާތުގައެވެ.
އެސް.ޓީ.އޯ ކުރީން ހިންގި އިމާރާތަށް 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ބަދަލުކުރެވުނު މި ދެ ސެކްޝަންގެ އިތުރަށް، ސިވިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުންދާ ޝަރީޢަތް ހިންގުމާބެހޭ ބައެއް ސެކްޝަންތައްވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގެތެރޭގައި މިއިމާރާތަށް ބަދަލުކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިމަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ޖަސްޓިސް ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، މައްސަލަތައް ނިންމުން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެކްޝަންޕްލޭނުގެ ދަށުން ސިވިލްކޯޓުގެ ޚިދުމަތްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި އެކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅިގެން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެކެވެ.
އެސް.ޓީ.އޯ ކުރީން ހިންގި އިމާރާތް ފުރަތަމަ މަރާމާތު ކުރެވުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

މާވަށާއި ތިނަދޫގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ފަސްރަށެއްގެ ކޯޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޓެންޑަރ ބޯޑުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން، ހަތް ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ދެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދަނީ ލ. މާވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތެވެ. ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ލ. މާވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,492,114.39 (ހަތަރުމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް އެއްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ ތިރީސްނުވަލާރި) އެވެ. މިމަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 150 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ދުވަހެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 7,003,911.70 (ހަތްމިލިއަން ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ އެގާރަރުފިޔާ ހަތްދިހަލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަކީ 170 (ސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ދުވަހެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބީ.އޭ.ޕީ.ސީ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

މި އަހަރުތެރޭގައި ދ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ލ. އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ތ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށް އަހަރު ފެށުނުއިރު ބަޖެޓުކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް ޓެންޑަރ ބޯޑުން މިމަޝްރޫޢުތައް އެވޯޑް ކުރެއްވުން ލަސްވާތީ މި ފަސް މަޝްރޫޢުވަނީ ނުފެށިފައެވެ.