"ލީގަލް އެންޑް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 2014" ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ޚުލާޞާ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވައި ނެރުއްވި "ލީގަލް އެންޑް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 2014" ރިޕޯޓަކީ ޝާމިލު ގޮތެއްގައި، ޖުޑީޝަރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އަންގައިދެވޭނެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮތް ރިޕޯޓަކަށް ނުވާތީ، އަދި ރިޕޯޓުގައި ކަންބޮޑު ވާން ޖެހޭ ފަދަ އުނި ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކޮށް، ޖުޑީޝަރީގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 27 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މާޖިދުއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޚާލިދު ޤާސިމެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ..

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ / ރީތިގަސްދޮށުގެ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދުއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މާލެ، ވިލިނގިލީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރުގައި ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމާބެހޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާ އާއި މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ލޯ އެންޑް ލީގަލް ސްޓަޑީސް (އައިސެލްސް) އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮންޓިނިއުއިންގް ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ކަރިކިއުލަމް ވަނީ މިއަދު، 19 އޯގަސްޓް 2015 ވީ ބުދަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާސްކުރެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހިނގުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވަނީ   މާލެ، ވިލިނގިލިގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އިސްވެރިން އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް ޝޮކޮ ނޯޑާ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ މާލޭ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން "މިނިވަން 50 މެޑެލް" އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ޚާއްޞަ މުނާޞަބަތާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މިނިވަން 50 މެޑެލް" އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 11:30 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް މި މެޑަލް އެރުވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދެވެ.